Každá hra má svoje pravidla, tak to prostě je.

A je to dobře!

Já vám tady teď představím pravidla té naší hry – té naší nové FOTOSOUTĚŽE.

Může se na první pohled zdát, že to bude tak trochu nůďo čtení… jako jo, možná. Ale věřte mi, že je to fakt důležitý čtení!

Nejlíp uděláte, když to přehodíte na rodiče nebo babinu s dědou – za prvé se teda nemusíte prokousávat tou spoustou písmenek a za druhé máte aspoň alibi, kdyby se náhodou třebas na něco zapomnělo 😉

Takže zatím páčko, kamarádi, a teď prosím uvolněte obrazovku dospělákům…

___________________________________________________________________________________________________________

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Letní dětská fotosoutěž s Gustíkem“ pro rok 2023:

 1. Obecná ustanovení
  1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže a splňuje níže uvedené podmínky.
  2. Organizátorem soutěže je Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové spolu se statutárním městem Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové (dále jen organizátor).
  3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba mladší 18 let (dále jen účastník soutěže) s doručovací adresou na území České republiky. Pro komunikaci s organizátorem soutěže a s poskytnutím souhlasu s podmínkami soutěže bude zastoupená zákonným zástupcem.
  4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
  5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
  6. Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:
   1. souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
   2. fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
   3. osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.
  7. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány organizátorovi, nejlépe e-mailem na adresu gustik@hkinfo.cz.
 1. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
  1. Účastník soutěže poskytuje zasláním fotografií organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor
   1. zpracoval jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu
    1. jméno, věk a město trvalého bydliště účastníka soutěže
    2. jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce
   2. zveřejnil jím poskytnuté fotografie na webových stránkách www.gustik.cz a na facebooku Městského informačního centra Hradec Králové při vyhlášení výherců s uvedením křestního jména, věku a města trvalého bydliště účastníka.
  2. Účastník prostřednictvím zákonného zástupce bere na vědomí, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí nebude možné v případě výhry předat cenu.
  3. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR.
  4. Výherce souhlasí s případným fotografickým zaznamenáním předání výhry.
 1.  Mechanismus soutěže
  1. Soutěž bude probíhat od 1. 7. do 30. 9. 2023.
  2. Fotografie mají zachycovat účastníka soutěže:
   1. se lvíčkem Gustíkem jako maskotem v „životní velikosti“ na různých akcích,
   2. ve fotopointech lvíčka Gustíka, jejichž umístění je zveřejněno na www.gustik.cz,
   3. s plakátem lvíčka Gustíka na turisticky atraktivních místech Hradce Králové a Hradecka, jejichž seznam je na stránkách www.gustik.cz,
   4. se škraboškou lvíčka Gustíka, která je k dostání na místech uvedených na stránkách www.gustik.cz.
  3. Fotografie nesmí obsahovat závadný obsah (např. násilný, pornografický apod.).
  4. Jeden soutěžící musí pro zařazení do soutěže zaslat 3 fotografie z různých míst, na kterých je vidět účastník soutěže a je poznat místo pořízení fotografie.
  5. Výhercem se stává každý 10. účastník soutěže dle data a času doručení fotografií. U fotografií musí být uvedeno:
   1. jméno, věk a město trvalého bydliště účastníka soutěže (vypište do e-mailu),
   2. jméno, příjmení, vztah k účastníkovi soutěže, doručovací adresa a e-mail zákonného zástupce (vypište do e-mailu),
  6. Fotografie zasílejte e-mailem na adresu gustik@hkinfo.cz. Pro účast v soutěži je nutné zaslat 3 fotografie z různých míst v jednom mailu, přičemž velikost jedné fotografie nesmí přesáhnout 1 MB.
  7. Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít. Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.
 1. Výhry a jejich předání
  1. Každý výherce bude informován o výhře pomocí e-mailu zákonného zástupce.
  2. Výhrou v soutěži jsou věcné ceny s motivem Gustíka a volné vstupenky.
  3. Výhry budou výhercům předány nebo zaslány organizátorem na základě dohody s výhercem.
  4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Milí čtenáři, gratuluji k přelouskání pravidel 🙂

Pokud jste dočetli až sem, je vidět, že jste se tomu skutečně chtěli pověnovat. A to jsem rád.

Doufám, že pravidla dávají smysl a že jste ve zdánlivě složitém textu našli pro soutěž potřebnou jednoduchost. Kdyby náhodou ne a bez odpovědi na vaše otázky byste neměli klidné spaní, napište na gustik@hkinfo.cz
Rád odpovím 😉